ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਮਰ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਮਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਗਾ-ਇ-ਬ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾ-ਮ-ਬਾ-ਣ ਨੁਕ ਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੋਰ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ,ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋ ਰ ਭਾ-ਗਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼-ਕ-ਤੀ ਵੀ ਵ ਧੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਹੈ ਉ ਹ ਹੈ ਜੈ-ਫ-ਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਚਮਚ ਸ-ਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਜੈ-ਫ-ਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱ-ਦੂ-ਕ-ਸ ਕ ਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਚੱਮਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੱ-ਦੂ-ਕ-ਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਰੋ-ਗ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹ-ਲ-ਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਗ-ਰ-ਮ ਕ ਰਦੇ ਰਹੋ,

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਚ ਦੀ ਡੱ-ਬੀ ਵਿੱ ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਵਾਲ਼ੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅ ਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋੜਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੈਫਲ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਚੁਟਕੀ ਕੱ-ਦੂ-ਕ-ਸ਼ ਕ ਰ ਲੈਣਾ

ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਮਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਹੋ ਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਉ-ਬਾ-ਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਚੁ ਟਕੀ ਕੱ-ਦੂ-ਕ-ਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ

ਜੈ-ਫ-ਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਮਚ ਪੀ-ਸਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇ ਸ ਵਿਚ ਸੌਠ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਬਦਾਮ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਘੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉ-ਬਾ-ਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਨਾ ਹੈ

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਦਰਦ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾ-ਦ-ਦਾ-ਸ਼-ਤ ਤੁਹਾ ਡੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿ ਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਰ ਦੱ-ਸਿ-ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ ਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *