ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੱਕ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਟਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਤੰ-ਗ ਲੋ ਕ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂ ਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਆ ਧਾਰ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ,

ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਦੂ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਜਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀ ਵਨ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀ ਉਹਨਾ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ

ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰ-ਤੁ-ਲ-ਤ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿ ਚ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕ ਰਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਸ-ਬੰ-ਧ-ਤ ਹੈ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਸ-ਬੰ-ਧ-ਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਥਾਇਰਡ ਨਾ ਲ ਸੰ-ਬੰ-ਧਿ-ਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਮੋਟਾਪੇ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਦਿਮਾਗੀ ਚਿੰ-ਤਾ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ,

ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ ਖ਼ੂ-ਨ ਵਿਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ, ਔਰ ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਬਚ ਦਾ ਨਾਂ ਬਣਨ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਸਾਡੀ ਮ ਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਅਨਾਜ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕ ਮੱਕੀ ਬਾਜਰਾ ਕੋਧਰਾ, ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ, ਕੰਗਣੀ ਕੁਟਗੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਨਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱ ਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ

ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਟੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਤੋ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਤ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਜੁਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਲਾਲਾਂ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆ ਪਾਂ ਮ-ਸਾ-ਲੇ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿ ਹਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਦਾ ਨਿ-ਵਾ-ਰ-ਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾ-ਪ-ਤ ਕਰ ਸ ਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖਾ-ਲ-ਸਾ ਮਲਟੀ ਸਟੋਰ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾਨਕੀਆਣਾ ਚੌਕ ਚੌਂ ਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕੀਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਜ ਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ-ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਤੋ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬ ਕ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *