ਇਹ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਘਰ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਂਗੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਇ ਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਬੀਪੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸ ਕਦੇ ਹੋ,ਅਲਕਾ ਲਾਈਨ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੈਦਾ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸੱਤ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾ ਣੀ ਵੀ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇ ਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋ-ਬ-ਲ-ਮ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਡ ਨੀ ਲਿਵਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੁ-ਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸ ਕ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜ਼-ਹਿ-ਰੀ-ਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿ ਚ ਪਚੱਤਰ ਪਰਸੈਂਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੀ ਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਹੀ ਠੀ ਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ,ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘ ੜਾ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਉਸ ਘੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੱਟ ਦੋ ਕੌਲੀ ਗਲਾਸ ਕੁਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿ ਚ ਵਰਤਣ ਲ ਈ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਿ ਟਰ ਤਕ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਰਤਨ ਵਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿ ਆ ਹੈ

ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਪੱਤੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਪਾ ਦੇ ਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਪੱਤੇ ਤੁ ਲਸੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਨਿੰਬੂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੀਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛਿੱ ਲ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਛੇ ਟੁੱਕੜੇ ਖੀਰੇ ਦੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਹਨ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਸ ਵੇ ਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾ ਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਕਾ ਲਾਈਨ ਪਾ ਣੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੈਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅ ਨੇ ਕਾਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੀ ਪੀ ਸ਼ੂ ਗਰ ਕਬਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਪਗ ਦੱਸ ਮਿੰ ਟ ਤਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪੀਣਾ ਹੈ

ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰ ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਿ ਆ ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵੇ ਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਨ ਕਰੋ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *