ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਗੁਣ

ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣ: ਇਹ ਸੁ ਆ ਦ ਵਿਚ ਮ ਸਾ ਲੇ ਦਾ ਰ, ਹਜ਼ਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੌੜੀ ਅਤੇ ਹਲਕੀ, ਤਿੱਖੀ, ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਗਨੀਦੀਪਕ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਂ-ਟੀ-ਲ-ਮਿੰ-ਟਿ-ਕ, ਸ਼ੂਲ, ਗੋਰਮੇਟ, ਐਕਸਪੇਟੋਰੈਂਟ, ਯੂਰੋਜਨੀਟਲ, ਇਮੇਟਿਕ ਵੈਸਕੁਲਰ ਉਤੇਜਕ, ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਉਤੇਜਕ, ਚ-ਮ-ੜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹਰ ਤ ਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ‘ਚ ਕਾ ਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਉਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇਸੀ ਘਿ ਓ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ।

ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਫਾਇਦੇ:ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ–ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਘਿ ਓ, ਬੂ-ਰਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੌਥਾਈ ਚੱਮਚ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਬੁਖਾਰ—ਬੁਖਾਰ ਵਿਚ ਜੰ-ਘ-ਣੀ ਜਾਂ ਉ-ਬਾ-ਸੀ ਆਉਣ, ਸ ਰੀ ਰ ਵਿਚ ਦਰਦ, ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਅਤੇ ਕੰ-ਬ-ਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀਹ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚਾਂ ਉ-ਬਾ-ਲੋ। ਜ ਦੋਂ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾ ਵੇ ਤਾਂ ਇ ਸ ਨੂੰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਪੀਣ ਦਿਓ। ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ।ਪੰਜ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚਾਂ, 5 ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ, 4 ਸੁੱਕੀ ਸੌਗੀ, ਇਕ ਲੌਂਗ, ਥੋ ੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਦਰਕ, ਇ ਕ ਇਲਾਇਚੀ- ਇ ਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਵਿਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਖਾਂਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੂਆਂ, ਡੈਂਡਰਫ – 8 ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, 12 ਧਨੀਏ ਦੇ ਬੀ ਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਪੀਸ ਕੇ ਘਿਓ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ। ਸਵੇਰੇ ਸਿਰ ਧੋ ਲਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੂੰਆਂ, ਝੁਰੜੀਆਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂ ਰਾ ਧਿ ਆ ਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਧੋਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਿਰ ਧੋਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰ-ਦ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।ਇ ਸ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਕਾ ਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਦਮੇ ਵਰਗੀਆਂ ਦ-ਰ-ਦ-ਨਾ-ਕ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਂ ਸੀ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ — ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ 6 ਟੁਕੜੇ ਦਿਨ ਭਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੂ ਸ ਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਂਸੀ ਵਿਚ ਆ-ਰਾ-ਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 2 ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚੂਸੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਚੂਸ ਲਓ। ਇ ਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖੰ-ਘ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ।ਕਫ -ਤੀਹ ਕਾ ਲੀ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਦੋ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਉਬਾਲ ਲਓ। ਚੌਥਾਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਇ ਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਪੀਓ।

ਇਹ ਖਾਂਸੀ, ਕਫ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕਫ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। (2) 10 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, 25 ਗ੍ਰਾਮ ਚੀਨੀ, 50 ਗ੍ਰਾਮ ਬਦਾਮ ਦੀ ਦਾਲ ਪੀਸ ਕੇ ਸਰਦੀ, ਕਫ, ਸਾਈਨਸ, ਕ-ਬ-ਜ਼ ਆਦਿ ਰੋ-ਗਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ। ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਕੋਸੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲਓ।ਬਲਗ਼ਮ – ਦਸ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚਾਂ, 15 ਤੁਲਸੀ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਸ਼ ਹਿ ਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਚੱਟਣ ਨਾਲ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਬਲਗ਼ਮ, ਬਲਗ਼ਮ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਅ-ਸ-ਥ-ਮਾ — 5 ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, 5 ਤੁ ਲ ਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਚਬਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਅ-ਸ-ਥ-ਮਾ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡੈਂ-ਬੇ-ਲ ਇੱਕ ਵੇਲ ਹੈ ਜੋ ਬ-ਗੀ-ਚਿ-ਆਂ,ਬੋ-ਟੈ-ਨੀ-ਕ-ਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਾ-ਇ-ਲੋ-ਫੋ-ਰਾ ਇੰਡੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਮੋਟਾ ਅਤੇ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱ ਡ ‘ਤੇ ਪਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸ ਨੂੰ ਚੂਸਦੇ ਰਹੋ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਮਿੱਝ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱ ਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਦਮੇ ਦੇ ਰੋ-ਗੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਕਾ ਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਦਮੇ ਵਰਗੀਆਂ ਦ-ਰ-ਦ-ਨਾ-ਕ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਵਧਾਨ – ਕੁਝ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਉ-ਲ-ਟੀ-ਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਘ-ਬ-ਰਾ-ਉ-ਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਫ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਫ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਲਗਮ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਉ-ਲ-ਟੀ-ਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ,ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ – ਇਸ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਖਾਓ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ ਨੂੰ ਖੱਟਾ, ਤੇਲ, ਘਿਓ, ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਦਿਓ।

ਖਾਂਸੀ, ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ – ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੰਘ ਵਿੱਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਪੀਸ ਲਓ। ਇਸ ‘ਚ ਇੰਨਾ ਘਿਓ ਮਿਲਾਓ ਕਿ ਇਹ ਗੋ-ਲਾ ਬਣ ਜਾ ਵੇ। ਇਸ ਗੋ-ਲੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੂਸੋ,ਦਸ ਪੀਸੀਆਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚਮਚ ਗਰਮ ਘਿਓ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਟਣ ਨਾਲ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਜਾਂ ਦਸ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਚੱਟਣ ਨਾਲ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਓ। (੪) ਤਿੰਨ ਚੱਮਚ ਘਿਓ ਵਿਚ ਵੀਹ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਕ ਤੋਂ ਉ-ਤਾ-ਰ ਲਓ। ਇਸ ‘ਚ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਚੂਰਨ ਚੀਨੀ ਦੇ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਓ ਨਾ ਪੀਓ। ਖਾਂਸੀ ‘ਚ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਪੰਜ ਕਾਲੀ ਮਿ ਰ ਚਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਚੱਮਚ ਸੁੱਕਾ ਅਦਰਕ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਚੱਟਣ ਨਾਲ ਬ-ਲ-ਗ-ਮ ਵਾਲੀ ਖੰ-ਘ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਗੁੜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਚੂਸ ਲਓ। ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੰਘ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਅੱਧੇ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਦਸ ਪਿਸੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਉ-ਬਾ-ਲੋ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉ-ਬਾ-ਲ-ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਗ ਰ ਮਾ-ਗਰਮ ਪੀਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿ-ਯ-ਮਿ-ਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੀਓ, ਇਹ ਖੰਘ ‘ਚ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਡਰਿੰਕ ਹੈ।ਸਵੇਰੇ 5 ਕਾਲੀ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਸੁ-ਪਾ-ਰੀ ਵਿਚ ਚਬਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਚੂ-ਸ-ਣ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

10 ਪੀਸੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ,ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹਲਦੀ,4 ਸੁੱਕੀਆਂ ਖ-ਜੂ-ਰਾਂ,ਦਾਣੇ 2 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉ-ਬਾ-ਲ ਲਓ। ਜਦੋਂ 1 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਚ 1 ਕੱਪ ਦੁੱਧ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉ-ਬਾ-ਲ ਕੇ ਪੀਓ। ਇਸ ਦਾ ਰੋ-ਜ਼ਾ-ਨਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖੰਘ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਛੋਟੀ ਮਿਰਚ, ਪੀਪਲ – 25 ਗ੍ਰਾਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-1 ਚੱਮਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਓ। ਖੰਘ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਵਾਸੀਰ -ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਬਵਾਸੀਰ – 10 ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਰ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੋ-ਲ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਵਾਰ ਪੀਓ। ਬਵਾਸੀਰ ਤੋਂ ਖੂ-ਨ ਆਉਣਾ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,20 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, 15 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੱਕਰ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਜੀਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਇਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਇਕ ਚਮਚ ਫੰਕਲੇ ਪਾ-ਣੀ ਨਾਲ ਲਓ। ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਫ-ਟ-ਣਾ – ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਰਾਲ, ਕੈ-ਚੂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਲਓ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਚੱਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਅਤੇ ਚਾਰ ਚੱਮਚ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੌੜੀ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿਚ ਭਰ ਲਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਫਟਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕੱਟਣਾ – ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਚਾਕੂ, ਚਾਕੂ, ਕਿਸੇ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਖੂ-ਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ, ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕ ਪੀਸ ਕੇ ਦਬਾਓ। ਖੂ-ਨ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨਾਲ ਜ-ਲ-ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਖਾਂਸੀ, ਗੈਸ – ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਸ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀਓ।ਛਪਾਕੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ 10 ਪਿਸੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਘਿਓ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ।ਸੋਜ – 5 ਕਾਲੀ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਚੌਥਾਈ ਚੱਮਚ ਮੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋ-ਜ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਸੁੰਦਰ ਬੱਚੇ – ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਚੌਥਾਈ ਚਮਚ ਪਿਸੀ ਹੋਈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, 1 ਚੱਮਚ ਚੀਨੀ, 1 ਚਮਚ ਘਿਓ ਜਾਂ ਮੱਖਣ ਖਾਓ।

ਵੀਹ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਾਰੀਅਲ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੌਂਫ ਖਾਓ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਪੀਓ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਸਨੈਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।ਸੁੰਦਰ ਬੱਚੇ – ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਚੌਥਾਈ ਚ ਮ ਚ ਪਿਸੀ ਹੋਈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, 1 ਚੱਮਚ ਚੀਨੀ, 1 ਚਮਚ ਘਿਓ ਜਾਂ ਮੱਖਣ ਖਾਓ। ਵੀਹ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਾਰੀਅਲ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੌਂਫ ਖਾਓ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਪੀਓ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਸਨੈਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *