ਇਹ ਚੀਜ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਕਤ

ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਤਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੌਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ. ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜੈ-ਕ-ਰ ਪਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਮੋਟਾਪਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇਡ਼ੇ ਤੇਡ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਲ ਸਾਡੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਜਡ਼੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਹਿਦ ਜੇਕਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਚ-ਮ-ਤ-ਕਾ-ਰੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ

ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ .ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਜਲਦੀ ਹ-ਜ਼-ਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭੁੱਖ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨੀਂ-ਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂ-ਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ

ਸਾਡੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਉੱਤੇ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਮੜੀ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਬੁਢਾਪਾ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਤੇ ਜ-ਵਾ-ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ

ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਥਕਾਵਟ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿ-ਜ-ਲ-ਟ ਵੇਖਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਜ਼-ਬ-ਰ-ਦ-ਸ-ਤ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਇਕ ਚਮਚ ਯਾਸਰ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋ-ਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *