ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਰਾਮਬਾਣ ਇਲਾਜ

ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਰਾਮਬਾਣ ਇਲਾਜ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਵਿਚ ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਾਣੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਥਰੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ.ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰਦੇ ਵਿਚ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ. ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਚ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ. ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਧਰੀ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਖੀ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਤੇ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ.ਇਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੁਸਖੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ.ਇੱਕ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਇਕ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲੂਪੀ ਵਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਪੱਥਰੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪੱਥਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗ

ਤੇ ਸ-ਰ-ਦੀ-ਆਂ ਵਿਚ ਮੂ-ਲੀ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਥੋ-ੜ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਪੀਓ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਤੇ ਮੂ-ਲੀ-ਆਂ ਦੇ ਬੇਲ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈ-ਮੀ-ਕ-ਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਸੁਕਾ ਲਵੋ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਇਹ ਚੂਰਨ ਬਣਾ ਲਵੋ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਚੂੰ-ਡੀ-ਆਂ ਖਾਓ ਇਸ ਨਾਲ ਵ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ-ਥ-ਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪੱਥਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਮੂਲੀ ਦੇ ਬੀਜ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁ-ਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਚੁ-ਟ-ਕੀ-ਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਮੁੜ ਕੇ ਪੱਥਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ. ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕਰੇਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਲਗਪਗ ਦੋ ਚੱਮਚ ਇਹ ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਜੂ-ਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱ-ਥ-ਰੀ-ਆਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਖੀ-ਰੇ ਦਾ ਜੂ-ਸ ਅਤੇ ਚੁਕੰਦਰ ਦਾ ਜੂਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚ ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁੜ੍ਹਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਨੁਸਖੇ ਦੇਖਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨੁਸਖੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਚ ਪੱਥਰੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁ-ੜ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱ-ਖ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *