ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਚਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ-ਮੁੱ-ਚੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਮ-ਹੱ-ਤ-ਵ-ਪੂ-ਰ-ਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂ-ੜੇ ਅਤੇ ਵਾ-ਧੂ ਤ-ਰ-ਲ ਨੂੰ ਹ-ਟਾ-ਉ-ਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਖ-ਣਿ-ਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐ-ਸਿ-ਡ ਨੂੰ ਵੀ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾ-ਇ-ਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿ-ਊ-ਰੋ-ਨ-ਸ,ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਟਿ-ਸ਼ੂ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇ-ਖ-ਭਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮ-ਹੱ-ਤ-ਵ-ਪੂ-ਰ-ਨ ਹੈ।

ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵਾਲੀ ਖੁ-ਰਾ-ਕ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ:ਕੁਝ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਲਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨਾਲ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ B6 ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਵਿਚ 10-15 ਮਿੰਟ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿ-ਟਾ-ਮਿ-ਨ ਡੀ ਪ੍ਰਾ-ਪ-ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ6 ਸਾ-ਲ-ਮ-ਨ, ਛੋਲੇ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ-ਟਾ-ਰ-ਚੀ-ਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਨਿੰਬੂ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਦ-ਰ-ਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ: ਲ-ਗਾ-ਤਾ-ਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋ-ਜ਼ਾ-ਨਾ ਆ-ਧਾ-ਰ ‘ਤੇ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇ-ਰਿ-ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁ-ਰ-ਦਿ-ਆਂ ਲਈ ਖ-ਤ-ਰ-ਨਾ-ਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਡਨੀ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਘੱਟ ਪਾਣੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾ-ਈ-ਡ-ਰੇ-ਟ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਲ-ਤੂ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 12 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਸਿ-ਫਾ-ਰ-ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.ਪ੍ਰੋ-ਸੈ-ਸ-ਡ ਫੂ-ਡ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ: ਹਾ-ਲਾਂ-ਕਿ ਪ੍ਰੋ-ਸੈ-ਸ-ਡ ਫੂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਲਈ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ-ਦੇ-ਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ-ਸੈ-ਸ-ਡ ਫੂ-ਡ-ਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋ-ਡੀ-ਅ-ਮ ਅਤੇ ਫਾ-ਸ-ਫੋ-ਰ-ਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿ-ਡ-ਨੀ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੋੜੀਂਦੀ ਕ-ਸ-ਰ-ਤ ਨਾ ਕਰਨਾ: ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕ-ਸ-ਰ-ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ-ਭਾ-ਵ-ਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ 30 ਮਿੰਟ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੰ-ਦੂ ਬਣਾਓ।ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਅੰ-ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅ-ਧਿ-ਐ-ਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡ੍ਰਿੰ-ਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੰ-ਭੀ-ਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਦੇ ਜੋ-ਖ-ਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂ-ਣ ਦਾ ਸੇਵਨ: ਲੂਣ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੁ-ਰਾ-ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨ-ਮ-ਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਵਿਚ ਜੜੀ-ਬੂ-ਟੀ-ਆਂ ਅਤੇ ਮ-ਸਾ-ਲੇ ਪਾਓ। ਇਹ ਆਦਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *