ਅਜਵਾਇਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖਲੋ-ਪਾਣੀ ਪੇਟ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਅਜਵਾਇਣ ਦਾ ਪਾ ਣੀ ਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖ ਲਓ ਗਠੀਆ ਜੋੜ ਦਰਦ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬ-ਦ-ਬੂ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚ ਮ ਤ ਕਾਰੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋ-ਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਵੇਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀ-ਖਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਿ-ਆ-ਲ ਦੇ ਵਿ ਚ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਅਜਵਾਇਣ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਕੋਸੇ ਪਾ ਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾਂ ਹੈ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਵੇ ਗੀ,ਜੇ ਕ ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਤੋਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਰਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱ ਚ ਲੌਂ ਗ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਪ ਦਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿ ਹ ਰੇ ਤੇ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀ ਤੇ ਮਿਲਾ ਕੇ

ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਅਜਵਾਇਣ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾ ਲੇ ਹਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ੂ-ਨ ਪੈਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਸਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਵਾਇਣ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋmਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕ ਰ ਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋ ਗੇ ਸਰਦੀ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *