ਛਾਈਆ ਤੇ ਦਾਗ ਧੱਬਿਆ ਨੂੰ ਮਿਟਾਕੇ ਚਿਹਰਾ ਕਰੇਗਾ ਸਾਫ ਤੇ ਗੋਰਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁ ਹਾ ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਇਜ ਦਾ ਆਲੂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਦੂਕਛ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਆਲੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂ-ਟੀ-ਰਿੰ-ਕ-ਲ-ਸ ਪ੍ਰੋ-ਪ-ਰ-ਟੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤ-ਵ-ਚਾ ਤੋਂ ਡਾ-ਰ-ਕ-ਸ-ਪੋ-ਟ-ਸ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਾ-ਰ-ਕ ਸ-ਰ-ਕ-ਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਿੰ-ਕ-ਲ-ਸ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਲੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱ ਦੂ ਕ ਸ਼ ਕਰ ਲਵੋ ਜਦੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੂ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਛਾਨਣੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ

ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਲਵੋ ਤੇ ਗਰੈਂਡ ਕਿਤੇ ਹੋਏ ਆਲੂ ਵਿਚ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਮਿ ਲਾ ਉ ਣਾ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵਚਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾ-ਲੇ-ਪ-ਨ ਦਾ-ਗ-ਦੱ-ਬੇ ਤੇ ਡਾ-ਰ-ਕ-ਸ-ਪੋ-ਟ-ਸ ਤੇ ਰਿੰ-ਕ-ਲ-ਸ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਦਵੇਗਾ। ਇ ਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮ-ਸਾ-ਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਾਜ ਕਰੋ ਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵਚਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾ ਵੇ ਗੀ ਫਿਰ ਆਲੂ ਦਾ ਸਕਾਰਚ ਕਢ ਲਵੋ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਕੋ-ਰ-ਨ-ਫ-ਲੋ-ਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵਚਾ ਨੂੰ ਚਿ-ਕ-ਣਾ ਮੁ-ਲਾ-ਇ-ਮ ਸੋ-ਫ-ਟ ਤੇ ਟਾਇਟ ਬ ਣਾ ਉ ਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਇ-ਫੈ-ਕ-ਟਿ-ਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਰਾਈ ਮਿਲਕ ਪਾਉਡਰ ਇਥੇ ਮਿਲਕ ਪਾਉਡਰ ਹੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਾਂ ਗੇ ਜੇ ਕੱ ਚੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀ ਬਣਾ ਪਾਓਗੇ।ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਾਉਡਰ ਮਿਲਾ ਦਵਾਂ ਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਲੂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ

ਇ ਹਨਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਲਾ ਗੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ 15 ਮਿੰਟ ਤਕ ਛੱਡ ਦਵੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਾ ਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੋ-ਅ ਲਵਾਂ ਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਗੇ ਕੀ ਬੜਾ ਜ-ਬ-ਰ-ਦ-ਸ-ਤ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆ ਦਿ ਤੋਂ ਲ ਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *