ਮਰਦਾਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ,ਇਹ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋ-ਗ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇ,ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੋ-ਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ

ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੀਏ,ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼-ਲ-ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗ-ਲ-ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਗ-ਲ-ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਵੱਧ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰ-ਗ-ਰੇ-ਜ਼ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ. ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ

ਤਾਂ ਧਾਂ-ਤ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁ-ਪ-ਨ-ਦੋ-ਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀਰਜ ਪ-ਤ-ਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅ-ਕ-ੜਾ-ਅ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ

ਖੁ-ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁ-ਰੰ-ਤ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵੈਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰ-ਗ-ਰੇ-ਜ਼ੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ .ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦ-ਵਾ-ਈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰ-ਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਵੈਦ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੈਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ

ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੰ-ਗ-ਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਅਤੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੇਸੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ.ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡਿਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱ-ਸਿ-ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ

ਕਿਲੋਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਣੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪਨੀਰ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਲੱਸੀ ਮੱਖਣ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਿਆ ਕਰੋ,ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਛੁਹਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਗੁ-ੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *