ਰਾਤ ਭਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਖਾਓ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ

ਇਹ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾ ਲਓ,ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਬ-ਦਾ-ਮ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਕਿ-ਸ਼-ਮਿ-ਸ਼ ਦੇ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਵੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ

ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਘਟਣ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚਮਕ ਮਿਲੇਗੀ ਵਾਲ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਦਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ

ਖਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਸੱਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਛੋਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚਮਚ ਦਾ-ਲ-ਚੀ-ਨੀ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਲਚੀਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ.ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ,

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖਰੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਅੰਜੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾ-ਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਾ-ਕ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ,ਕਲੌਂਜੀ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋ ਅੰਜੀਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ,ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ

ਵੀ ਨੁ-ਸ-ਖਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋ ਇੱਕ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਨੁ-ਸ-ਖ਼ਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਰਹੋ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਣਗਿਣਤ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲੀ-ਵ-ਰ ਦੀ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ.ਜੇ ਚ-ਮ-ੜੀ

ਉਪਰ ਨਵਾਂ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆਵੇਗਾ ਚਿਡ਼ੀਆਂ ਚਿ-ਹ-ਰੇ ਦੀਆਂ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਵੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਚਿਹਰੇ ਉਪਰ ਨਵੀਂ ਰੌਣਕ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਜਲਦੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹ-ਮੇ-ਸ਼ਾ ਜਵਾਨ ਰਹੇਗਾ,ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਮਾਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ.ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਚੋਣ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈ-ਰਾ-ਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ

ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਿੰ-ਕ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁ-ਤਾ-ਬਿ-ਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਅਤੇ ਮ-ਜ਼ਬੂ-ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਕਲੌਂਜੀ ਦੇ ਬੀਜ ਬਦਾਮ ਅਖਰੋਟ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜ-ਲ-ਣ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਲੋ-ਹੇ ਵਰਗਾ ਬਣਦਾ ਹੈ,ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਲ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਨਵੀਂ ਰੌਣਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ-ਫਾ-ਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਿਵਰ ਗੁਰਦੇ ਮਿਹਦੇ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *