ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਦਵਾਈ

ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿ-ਡ-ਨੀ-ਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬ ਹੁ ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਰੀਰ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋ-ਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪ ਹਿ ਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਦਾ ਬਾ-ਹ-ਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕ ਰ ਨਾ ਚਾਹੀ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱ-ਧ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾ ਹੀ ਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਖਾਧਾ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕਾ ਫ਼ੀ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿ ਹ ੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾ-ਥ-ਰੂ-ਮ ਚੋਂ ਤੇ ਉਸਤੋ

ਅ-ਲੈ-ਕ-ਸੇ-ਜ਼ ਅ ਗ ਲੀ ਝੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੀ ਝੱਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਾ-ਥ-ਰੂ-ਮ ਕਰਨ ਸ ਮੇਂ ਝੱ-ਗ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾ-ਥ-ਰੂ-ਮ ਪੀਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੋ-ਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਆਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋ-ਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱ ਚ ਹਰੇਕ ਕਿ-ਰਿ-ਆ-ਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖ-ਰਾ-ਬੀ

ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰ-ਘ-ਰ-ਸ਼ ਸੰ ਪ ਰ ਕ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 9855659090ਇਸ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰ ਗ ਵਾ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੰ-ਗ-ਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਗ ਰ ਮ ਕਰ ਕੇ ਠੰਢਾ ਕਰਕੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਿ ਲ ਕੁ ਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਆਰ ਓ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੱ-ਖ-ਦਿ-ਆਂ ਕਰੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱ ਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾ

ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਪਰ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕੰਘਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਘ ਰ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਉਥੋਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *