ਐਸਾ ਨੁਸਖਾ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਜੂ 25 ਦੀ ਤਾਕਤ

ਇਲਾਇਚੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਸਵੇਰੇ ਬਾਸੀ ਮੂੰਹ ਇ-ਲਾ-ਇ-ਚੀ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੁ-ਕਾ-ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਜੁ-ਕਾ-ਮ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਲਗਮ ਆਉੰਦੀ ਸੀ ਉਹੋ ਹੀ ਰੁ-ਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ,

ਇਸ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇੱਕ ਇ-ਲਾ-ਇ-ਚੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਉਹ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਕਿ-ਡ-ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਨਹੀਂ

ਬਣਦੀ ਸਾਡੇ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਥਰੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਸਬੰਧਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮ-ਰ-ਦਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁ-ਕ-ਰਾ-ਣੂ-ਆਂ ਦੀ

ਕ-ਮੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਦੋ ਦਾਣੇ ਦੋ ਲੈਚੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬ-ਦ-ਬੂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅ-ਸ-ਥ-ਮਾ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹ. ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੀਵਰ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸ-ਫ਼ਾ-ਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਮੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫਾ-ਲ-ਤੂ ਪਦਾਰਥ ਸਭਾ ਸਰੀਰਕ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿ-ਖ-ਰਾਂ ਅ-ਨੁ-ਵਾ-ਦ-ਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸ਼-ਕ-ਰਾ-ਣੂ-ਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ-ਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ-ਰ-ਜ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾ-ੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਲਾਇਚੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰ-ਧਾ-ਨਾਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *