ਇਹ ਨੁਸਖ਼ਾ ਲੈ ਲਓ-ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ-cholesterol ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਸੌਂਫ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ,ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਦੋ ਕਾ ਲੀ ਮਿਰਚ ਖਾ ਲਓ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲ ਅਤੇ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾ ਵੇ ਗਾ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਖਾਂਸੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ

ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੁਕਾਮ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਕਾ ਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਫ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੱਟ ਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜੁਕਾਮ ਦੇ ਵਿਚ ਰਾ-ਹ-ਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਟ

ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ ਹਿ ਲਾ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣ ਉਸ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਨਿੰ-ਬੂ ਨਿ-ਚੋ-ੜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਏਨਾ ਨੂ ਆਪਸ ਵਿੱ ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਨ ਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗ ਲਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋ-ਡ-ਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆ-ਵਾ-ਜ਼ ਨਹੀਂ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਵੇਗੀ,ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਪਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਦਾਗ਼ ਧੱਬੇ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਿ ਹ ਰੇ ਉਪਰ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਬੇ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਜ਼ਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਕੀ-ੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾ ਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਹੋ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ,ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੋਟਾਪੇ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕ ਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਜੀਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਖੰਡ

ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਵਾਸੀਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੰਦ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਹ ਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਪੀਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ

ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ,ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾ ਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀ ਇਸਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *