ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ ਗੰਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਿਵੇਂ ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ ਵਾਲ ਵ ਧਾ ਉ ਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇ-ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀ ਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ-ਇ-ਰ-ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ-12 ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਕ ਭਰਪੂਰ

ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਨਰਲ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੈ-ਗ-ਨੀ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਖ-ਣਿ-ਜ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆ ਨਾ-ੜਾ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਵਹਾਅ

ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀ ਜ ਦਾ ਤੇਲ ਕਢਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀ ਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂ ਪ ਦੇਵੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਰੋ ਇਸ ਦੇ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ

ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭ ਰ ਪੂ ਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੇਗਾ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *