ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਤੁੱਕਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਕਿੱਕਰ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਦੇ ਚ-ਮ-ਤ-ਕਾ-ਰੀ ਲਾਭ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੋ-ਗ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਰੋ-ਗ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋਏ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿੱਕਰ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਧੁਨ ਵੱ-ਜ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ,ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਕਿੱਕਰ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਦਰੱਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਰ ਦਿਉ ਪਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕੂ-ਲੀ-ਆਂ ਕੂਲੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ,ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋ-ੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਥਾਲੀ ਭਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੜਾਹੀ ਦੇ

ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕ-ਢਾ-ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱ-ਬ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮਿੰਟ ਤਕ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੰ-ਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ

ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਚਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮ-ਸਾ-ਲਾ ਅਤੇ ਜੋ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਗਪਗ ਦੋ ਕ-ਟੋ-ਰੀ-ਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮਾ-ਤ-ਰਾ ਘਟਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਏਚਾਰ ਇੱਕ

ਕ-ਟੋ-ਰੀ ਆਚਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮ-ਸਾ-ਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰ-ਚ ਜਾਵੇਗਾ ਮਿਰਚ ਮ-ਸਾ-ਲੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਚ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਰਤਬਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਇਸਨੂੰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਧੁੱਪ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵਰਗੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਚਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੁਸਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *