ਔਰਤ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੋਂ ਉਤੇਜਿਤ ਹੁੰਦੀ

ਕਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉ-ਤੇ-ਜਿ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰੇ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਲਾ-ਜ਼-ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਪ੍ਰ-ਤੀ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅ-ਨ-ਰ-ਜੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫ-ਰੈੱ-ਸ਼ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾ.ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉ-ਤੇ-ਜਿ-ਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉ-ਤੇ-ਜ-ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਲੈਂਦੀ,ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ-ਪ-ਸ਼-ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਦਿਨ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾ-ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰੇ

ਕਿੳੁਂਕਿ ੲਿਸ ਜਿੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿ-ਆ-ਹ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਦਸ ਦਿਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਕਰਦਾ.ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿ-ਲੇ-ਸ਼-ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉ-ਤੇ-ਜ-ਨਾ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼

ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇ-ਨ-ਸਾ-ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋ-ਸ਼ਿ-ਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾ-ਰ-ਸ਼ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿ-ਸ਼-ਤੇ-ਦਾ-ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ

ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਲ ਕਰੇਗਾ,ਜਾਫਰ ਜੋ ਅੌਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋ-ਰ-ਨ ਵੀਡਿਓ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵੀਡਿਓ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *