ਕਿਡਨੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ 10 ਲੱਛਣ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਿਡਨੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਲੱ ਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੂ-ਨ ਜੰ-ਮ-ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ , ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗ-ਲ-ਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾ ਹ ਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ

ਕੀ ਪ੍-ਰ-ਭਾ-ਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਿ ਡ ਨੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋ-ਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਰੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿ ਕ ਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅੰਦਰ

ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਥ ਕਾ ਵ ਟ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇ-ਸ਼ਾ-ਬ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜ-ਲ-ਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾ-ੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਡਨੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਦੇ ਅਤੇ ਤੁ ਰੰ ਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਡਨੀ ਵੇਚ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਵਹਿਣਾ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਕਿਸ ਕਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਅਤੇ ਹੀ-ਮੋ-ਗ-ਲੋ-ਬਿ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅ-ਨੀ-ਮੀ-ਆ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲਾਲ ਰਕਤ ਕੋ-ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਵਾਂ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤ-ਕ-ਲੀ-ਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘ-ਬ-ਰਾ-ਹ-ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌ-ਰਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜ ਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਧਿ-ਆ-ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਦਾ ਰੰ ਗ ਪੀਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਰ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈ-ਸ-ਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂਜੋ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਤੁ ਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕ-ਸ-ਰ-ਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਲ-ਫਰੂਟ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *