7 ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਇਕ ਚਮਚ ਖਾ ਲਓ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਸੱਤ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਚਮਚ ਖਾ ਲਓ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ.ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵ ਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸਨੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ,ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਖਾ-ਧਾ ਪੀਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹ-ਜ਼-ਮ ਹੋਵੇਗਾ.ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ

ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ-ਰ-ਮੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਪੇਟ ਗੈਸ ਪੇ ਟ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਕਦੀ ਵੀ ਨ ਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਪੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ,ਬ-ਦ-ਹ-ਜ਼-ਮੀ ਖੱਟੇ ਡਕਾਰ ਆਉਣਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਪੰਨਾ ਪੇਟ ਕ-ਸ਼-ਰੇ-ਨਾ-ਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਟ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਜ-ਲ-ਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਬਹੱਤਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫਾਈ ਬਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੀਰ

ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਪਚਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ.ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਚਮਚ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ ਰੀ ਰ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਉੱਚੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਿ-ਆ-ਨ-ਕ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਾਂਗੇ,ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਸਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿ ਰਿ ਆ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਮੋਟਾਪੇ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਸਾ-ਧ-ਵੀ ਅ ਨੁ ਸ਼ ਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ,ਉਹ ਡਾ-ਈ-ਟਿੰ-ਗ

ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ.ਚਮਤਕਾਰੀ ਅਸਰ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ ਦਿ-ਵਾ-ਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਤ ਜੋ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ-ਮੱ-ਗ-ਰੀ-ਆਂ ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ ਤੇ ਦੋਸਤ ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾਸ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੰ-ਤੂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ

ਹਨ ਇਕ ਚਮਚ ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ ਲਓ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਇ ਕ ਗਲਾਸ ਨਾ-ਰਾ-ਜ਼ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਗਲਾਸੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਉੱਬਲ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਸਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਤ-ਰੀ-ਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਦੋਸਤ ਤੁ ਹਾ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਣ ਗੀ ਆਂ ਜੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *