ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੰਭੋਗ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਆਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰ-ਦ-ਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ-ਨੰ-ਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਫੀ-ਲਿੰ-ਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲ-ੜਾ-ਈ ਝ-ਗ-ੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਅੌਰਤ ਮ-ਰ-ਦ ਛੱ-ਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਲਾਈਫ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੂੰ

ਕਦੀ ਵੀ ਜ-ਲ-ਦ-ਬਾ-ਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ,ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਰਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫ-ੜ-ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਉਸਦੇ ਲਿਪ ਕਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦਾਲ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੇ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ

ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉ-ਤਾ-ਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ,ਕਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਜ-ਲ-ਦ-ਬਾ-ਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁ-ਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਹੈ,ਕਦੀ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਖ਼-ਤ-ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰ-ਬੋ-ਧ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ

ਉਦੋਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭ-ਰ-ਤੀ ਕਿ-ਰਿ-ਆ-ਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦਿੱਲੀ ਪੂ-ਰ-ਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿ-ਸ-ਵਾ-ਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰ ਪੂਰਾ ਵਿ-ਸ਼-ਵਾ-ਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚੇਗਾ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁ-ਰੂ-ਆ-ਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ

ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੁੰ-ਮ-ਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ

ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੁਆਤ ਫੜੋਗੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਫੇਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੱਥ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ-ਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਅਾੳੁਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦਾ ਮਾ-ਨ-ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ

ਏਨੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇ ਜ਼-ਬ-ਰ-ਦ-ਸ-ਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ,

ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਪੈਂਹਠ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਰੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਖਿਆਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *