ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁੱਝ ਜਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ

ਲਿੰ-ਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੋ ਲਿੰ-ਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ-ਮ-ਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ. ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰ-ਦ-ਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ-ਮਾਂ-ਟਿ-ਕ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕੰਮ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਕ ਵੀ ਹ-ਮੇ-ਸ਼ਾਂ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਪਹਿਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਪਤੀ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੋਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼-ਖ਼-ਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾ-ਥੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾ-ਥ-ਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰ-ਬੋ-ਧ-ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗ-ਲ-ਤ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅ-ਣ-ਗ-ਹਿ-ਲੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋ-ਰ ਵੱਜਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋ-ੜ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁ-ੜ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜਿਸਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼-ਖ਼-ਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪੁ-ਜ਼ੀ-ਸ਼-ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਗ

ਔਰਤ ਦੀ ਯੋ-ਨੀ ਦੇ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦੇ ਗੁ-ਪ-ਤ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਕ ਟੇ-ਡਾ ਮੇਡਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉ-ਪ-ਰ ਦ-ਬਾ-ਅ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਿੰ-ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਆਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ

ਡਾ-ਰ-ਲਿੰ-ਗ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਗ ਸਹੀ ਪੁ-ਜ਼ੀ-ਸ਼-ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਡ਼੍ਹਿਅਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹ-ਸ-ਤ-ਮੈ-ਥੁ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ

ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀ-ਡ਼-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰ-ਗ ਸਵੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖ-ੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਅੰ-ਕ-ੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਦੌ-ੜਾਂ ਲਿੰ-ਗ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖਡ਼੍ਹਾ ਹੈ.ਉੱਠਣ ਵੇਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੌ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰ-ਗ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ

ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇ-ਖ-ਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੰ-ਬਾ-ਈ ਲੰਬੀ ਹੈ ਛੇ ਫੁੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰ-ਕ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋ-ਟਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰ-ਗ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈ-ਨ-ਸ਼-ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ

ਚਿੰ-ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ.ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਲਿੰ-ਗ ਆਪਣ ਛੋਟਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉ ਵੱਡਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਿੰ-ਗ ਛੋਟਾ ਹੀ ਨ-ਜ਼-ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰ-ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਵਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ

ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿ-ਮਾ-ਗ ਦੀ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਂ-ਸ਼-ਨ ਨ੍ਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਡਾ ਮੈ-ਡ-ਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *