ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੰਦਰੀ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਕੀ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਲਿੰ-ਗ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਪੰਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼-ਰ-ਕ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਆਵੇਗੀ,ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ,ਇਸ ਪੰਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਿ-ਊ-ਲੈ-ਕ-ਸ ਪੰਪ ਅਤੇ ਇਹ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਯੁ-ਕ-ਤ ਸਿਖਰਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਡਾ ਮੈਡਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ

ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ.ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਡਿਓ ਦੇ ਵਿਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਕ ਦੇ ਵਿਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੰ-ਬਾ-ਈ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤੀ

ਲਈ ਵੀਡਿਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦਾ.ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਅ-ਕ-ੜਾ-ਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਕ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜੋ ਇਕ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿ-ਚਾ-ਅ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ.ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਕ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕ-ਸ-ਰ-ਤ ਹੁੰਦੀ

ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ,ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਿ-ਊ-ਲ-ਕ-ਸ ਪੰਪ ਫਾ-ਇ-ਰ-ਮੈ-ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆ-ਨ-ਲਾ-ਈ-ਨ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾ ਜ਼ਾ ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲਿੰ-ਗ

ਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ,ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਪੰਪ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਹੌਸਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੱਲੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਨੁ-ਸ-ਖਾ ਸਮਝਦੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ,ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁ-ਸ-ਖੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *