ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਰਜ ਨਾ-ਸ਼ ਤੋਂ ਸੌ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿ-ਰਿ-ਆ-ਵਾਂ ਕਰਕੇ ਅਾਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਜ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਹ-ਸ-ਤ-ਮੈ-ਥੁ-ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਮੇਕ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਦਸ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਰਜ ਵੱ-ਲ ਧਿ-ਆ-ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾ-ਮ-ਵਾ-ਸ-ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਜੇਕਰ ਲੋਡ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ-ਦਾ-ਇ-ਕ ਹੈ.ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾ-ਮ-ਵਾ-ਸ-ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਰ ਵਕਤ ਗੰ-ਦੇ

ਖਿ-ਆ-ਲ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮ-ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਬਾਰੇ ਹ-ਸ-ਤ-ਮੈ-ਥੁ-ਨ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਗੰਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮ-ਨ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ

ਵੀ-ਰ-ਜ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ,ਆਪਣੇ ਵੀ-ਰ-ਜ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਲਦੀ ਅਤੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗਾ-ੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ-ਰੀ-ਰ ਵੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ

ਹੋਣਗੇ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੀ-ਰ-ਜ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ-ਰ-ਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ-ਤ-ਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤਾ-ਕ-ਤ ਰਹੇ ਕੇਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਲਮ ਆਪਣੇ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬ੍ਰ-ਹ-ਮ-ਚਾ-ਰੀ-ਆ ਦੀਆਂ ਕਿ-ਤਾ-ਬਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕ-ਰੋ ਯੋਗ ਯੂ-ਟਿ-ਊ-ਬ ਤੋਂ ਵੀ

ਇਸ ਨੂੰ ਪ-ੜ੍ਹਿ-ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ.ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗ-ਲ-ਣ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਵਿਚ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗ ਤਾਂ ਇਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਪਵੇਗੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦਿ-ਨ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿ-ਹ-ੜੀ ਚੀਜ਼ ਅ-ਖ਼-ਬਾ-ਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖ਼-ਤ-ਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ. ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਅਤੇ ਧਿ-ਆ-ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਾ-ਮ-ਵਾ-ਸ-ਨਾ ਦੇ ਉੱ-ਪ-ਰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *