ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋੜਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਟੇਢੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗਠੀਏ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ-ਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ

ਵਾਯੂ ਰੋਗ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਠੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ.ਦੋਂ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਰਕ ਐਸਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਘਰ

ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਜਵਾਇਨ ਪੱਚੀ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ.ਪੱਚੀ ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਲਵਾਲ ਨੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ

ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ-ਵੇ-ਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਕ ਜੋ ਕੱਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੀ ਅਲ ਤੋਰੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੰਬੀ ਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੱ-ਦੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜੂ-ਸ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਗਲਾਸ ਇਹ ਜੂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੂਸ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ.

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ.ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸਤੇਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ.ਉਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਗੁੜ੍ਹਚਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਦੋ ਚੂੰ-ਡੀ-ਆਂ ਦੋ ਚੁਟਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ

ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ.ਲਿੰ-ਕ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ ਵੀ ਨ੍ਹੀਂ ਦਰਦ ਕਰਨਗੇ. ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਰਿਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟ-ਰੀ-ਟ-ਮੈਂ-ਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *