ਸਿਰ ਭਾਰਾ ਰਹਿੰਦੈ-ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵੱਗਦੈ-ਸੌਖਾ ਇਲਾਜ ਸਮਝੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾ-ਰਾ ਭਾਰਾ ਰ ਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਅਤੇ ਤਾ-ਕ-ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੰ-ਪਿ-ਊ-ਟ-ਰ ਤੇ ਮੋ ਬਾ ਈ ਲ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱ-ਖਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੰ-ਪਿ-ਊ-ਟ-ਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ,

ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 15 16 ਵਾਰ ਪਲਕ ਝ-ਪ-ਕ-ਦੇ ਹ, ਇ ਸ ਤਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁ-ਰਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ-ਬਹੁਤੀ ਰਾ-ਹ-ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤ-ਲੀ-ਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ-ਲੀ-ਆਂ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ , ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਗਿਨਣੁ ਹੈ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਸਾ ਡੀ ਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕੁਝ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ

ਕਿਸੇ ਕੰ-ਪਿ-ਊ-ਟ-ਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਲੋ ਕ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਬਾਇਲ ਫੌ-ਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਜਾਈ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁ-ਪਾ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹ ਨੇ ਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁ-ਰਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਪਾ ਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੋ-ੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੈਸਟ ਦੇਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ,

ਅਤੇ ਪੱਖੇ ਦੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਠੰਡੁ ਹਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਧਾ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸ-ਪੈ-ਸ਼-ਲਿ-ਸ-ਟ ਹਨ ਥਿੰ-ਦ ਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹਨਾ ਦਾ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਹਨ8872070026 ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱ-ਡੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਕ ਰ ਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *