ਲੀਵਰ ਤੇ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਗਰਮੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ

ਲੀਵਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੀਵਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰ-ਪੋ-ਰ-ਟ-ਡ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਲਿਵਰ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ,ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਅਤੇ ਥਕਾਨ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਸਰੀਰ

ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘ-ਰੇ-ਲੂ ਜ਼-ਬ-ਰ-ਦ-ਸ-ਤ ਨੁਸਖੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ.ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੀਆ ਤੂੰ ਤੋਂ ਕਿ-ਸ਼-ਮਿ-ਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਿ-ਟਾ-ਮਿ-ਨ-ਸ ਅਤੇ ਮਿ-ਨ-ਰ-ਲ-ਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ-ਸ਼-ਮਿ-ਸ਼ ਐ-ਨ-ਰ-ਜੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਲੋਅ ਫੈਟ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿ-ਸ-ਮ-ਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵੀਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਿ-ਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.ਇੱਥੇ ਤਿੱਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਓਂ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿ-ਸ਼-ਮਿ-ਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਬਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉ-ਬਾ-ਲ-ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੀਣਾ ਹੈ,ਪਿਛਲੇ ਤੱਤ ਸਵੇਰੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ

ਸੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ.ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਚੁਕੰਦਰ ਦਾ ਜੂਸ ਤੋਂ ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਚੁਕੰਦਰ ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐ-ਲੀ-ਮਿ-ਨੇ-ਟ ਅਤੇ ਬੀਟਾ ਕੈ-ਰੋ-ਟੀ-ਨ ਜਿਹੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਲਿਵਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ

ਇੱਕ ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਚੁਕੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਲਓ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਸਵੇਰੇ ਨਾ-ਸ਼-ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਰ ਹੈ-ਲ-ਥੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਚੁਕੰਦਰ ਨੂੰ ਸਲਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚਮਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਮੌਕਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਵਿੱਚ ਵਿ-ਟਾ-ਮਿ-ਨ ਸੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਡੀ-ਹਾ-ਈ-ਡ੍ਰੇ-ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਗਾਰ ਹੈ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਲਿਵਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫੈ-ਕ-ਟ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ-ਵ-ਸ-ਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਿਲਾਸ ਗੁਣਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਚ ਐ-ਡ ਕਰਾਂਗੇ ਹਲਦੀ ਜਿਗਰ ਹਲਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ,ਮੰ-ਡੀ-ਕ-ਰ-ਨ ਨਾਲ ਲਿਵਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਵਿਚ ਦਰਦ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਿੱਲ ਮੁਹਾਂਸੇ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਵਨ ਵਾਈ ਫੋਰ ਚੱਮਚ ਹਲਦੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਡ-ਰਿੰ-ਕ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਪਰ ਦੋਸਤ ਤਿੰਨੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁ-ਸ-ਖ਼ਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਰ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਵਰਤੋ ਇਹ ਨੁਸਖੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੂਰ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *