ਕੈਲਸ਼ਿਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੁੱਖ 5 ਲੱਛਣ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖਾਪਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾ-ਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਰੈਕਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਲਦੇ-ਚੱਲਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਫਰੈਕਚਰ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਛਣ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ,ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਹੂਆਂ ਤੇ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੇ ਧੱਬੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਜਾਂ ਭੁ-ਰ-ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਟੁੱ-ਟ-ਣਾ ਦੰ-ਦਾਂ ਦਾ ਭੁ-ਰ-ਨਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੰ-ਦ ਜ-ਲ-ਦੀ ਨਾ ਆਉਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਟੁੱ-ਟ-ਣਾ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਮੱਛੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *