ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਨੁਸਖਾ ਮਰਦਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਆਹ ਨੁਕਤਾ ਕਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਵੀ-ਰ-ਜ ਦਾ ਪ-ਤ-ਲਾ-ਪ-ਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀਰਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਗਾ-ੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਨੌਖੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬ-ਹੁ-ਤ ਖੁ-ਸ਼ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ,ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ ਬਣਾ ਕੇ

ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ,ਲਿੰ-ਗ ਦਾ ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾ-ਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਫੇਦ ਮੁਸਲੀ ,ਸਤਾਵਰ, ਕੌਂਚ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਬੀਜ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 30,30 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲਓ, 10ਗਰਾਮ ਇਰਾਨੀ ਅਕਰਕਰਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੀਹ ਗਰਾਮ ਭੱ-ਖ-ੜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, 30 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲੀ ਮੂਸਲੀ 30ਗ੍ਰਾਮ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ 30 ਗਰਾਹਮ ਜਲਵੱਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ

ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਵੀ-ਰ-ਜ ਪਾ-ਤ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਆਵੇਗੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਬਣੀ-ਬਣਾਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸ

ਜਿਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤਸੀਲ ਪੱਟੀ 6239617099 ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲਈ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਹ ਦੁ-ਆ-ਈ ਘਰ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੀਰਜ ਪੀਣ ਦੇ ਪ-ਤ-ਲੇ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਤੇ ਲਿੰ-ਗ ਦਾ ਟੇ-ਡਾ-ਪ-ਣ ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦ-ਵਾ-ਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *