ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ HEART ATTACK ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਲਾਜ਼

ਦਿਲ ਦੇ ਦੌ-ਰੇ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ,ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌ-ਰਾ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌ-ਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌ-ਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ-ਰੰ-ਤ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌ-ਰਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ

ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾੜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁ-ਥ-ਰੀ-ਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਬਲੌਕੇਜ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌ-ਰਾ ਪੈਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਆਇਆ ਹੈ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌ-ਰਾ ਪਿਆ ਹੈ

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਕ ਇਸੇ ਮਿਰਚ ਤੋਂ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਮਿਰਚ ਦਾ ਲਾਲ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚਮਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈਣਾ ਇਸੇ ਮਿਰਚ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉ-ਬਾ-ਲ ਕੇ ਹਾਰਟ ਪੇ ਹਾ-ਰ-ਟ ਅਟੈਕ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੌ-ਸ਼-ਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਸ ਮਿਰਚਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪਿਆ ਸਕਦੇ ਕਾਂ-ਸ-ਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇ-ਸ਼ੈਂ-ਟ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇ-ਹੋ-ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਗਰ

ਤੋਦਾ ਪੇ-ਸ਼ੈਂ-ਟ ਅ-ਨ-ਕਾਂ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਸ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਬੇ-ਹੋ-ਸ਼ੀ ਉੱਘੀਆ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਏਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਬੂੰਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ-ਪੈ-ਸ਼-ਲ ਦੀ ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਬੂੰਦਾਂ ਜੀਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਰਿ-ਪੀ-ਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਡੈ-ਪੂ-ਟੇ-ਸ਼-ਨ ਸੱਜਣਾ ਕਾਂ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਸ ਨਿਯੋਜਨ ਦਾ ਹੋ-ਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ,ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਕੱਚ

ਦਾ ਬਰਤਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸ-ਟ-ਰ-ਲਾ-ਈ-ਜ਼ ਕੀਤਾ ਸ਼-ਟ-ਲ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ-ਟਾ-ਣੂ ਜੀ-ਵਾ-ਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾ-ਊ-ਡਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭਰਾਂਗੇ,ਇਹ ਮਿਰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅ-ਮਾ-ਊਂ-ਟ ਉੱਜੜੀ ਸ-ਲੋ-ਵੇ-ਲੀ-ਆ ਯੂਨਿਟ ਇਹਦੀ ਅੱਗਿਓਂ ਨੱਬੇ ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦ-ਸ-ਤਾ-ਨੇ ਪਹਿਨ ਲਓ,

ਪਹਿਨ ਲਓ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈ-ਕ-ਟਿ-ਸ ਕਰਦੇ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੱਚ ਦਾ ਬਰਤਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅ-ਲ-ਕੋ-ਹ-ਲ ਵੋਡਕਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸੀ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਓਨੀ ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਇਸ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਦੇ ਵਿੱਚ

ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਚਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਸਾਬਤ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਪੰਜ ਚਮਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੇਕਰ ਨੁਸਖਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੱਤ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਨੁਸਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌ-ਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਨੁਸਖਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਹਾ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *