ਤੇਜ਼ਾਬ ਤੇ ਪੇਟ ਗੈਸ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਤੇਜਾਬ ਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਗੈ-ਸ ਹੋ ਜਾ ਵੇਗੀ ਜੜ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਪੇਟ ਦੇ ਹੋਰ ਰੋ-ਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਖ-ਤ-ਮ, ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗ-ਲ-ਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੇਟ ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪੇਟ ਤੇ ਹੋ ਰ ਰੋ-ਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਮੈਦੇ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ,

ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾ-ਚ-ਨ ਕਿਰਿਆ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਰੋ-ਟੀ-ਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ-ਇ-ਆ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਕਿੱਲੋ ਜੌਂ ਦਾ ਆਟਾ, 2 ਕਿਲੋ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ, 2 ਕਿਲੋ ਬਾਜ ਰੇ ਦਾ ਆਟਾ, ਦੋ ਕਿੱਲੋ ਮੱਕੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ, 2 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ,ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਂ-ਟੀ-ਆਂ ਨੂੰ

ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦਿਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਟ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਕਰੋ ਕਦੇ ਦੇਣ ਦੇਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਗੂੰ-ਦ ਕਤੀ ਰੇ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ, ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਚਟਣੀ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਆਦਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ

ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਅ ਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿ ਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਚਨ ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਟ ਦੇ ਵਿਚ ਜ-ਲ-ਣ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪੀ ਲੈਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ

ਉਸ ਸਮੇਂ ਆ-ਰਾ-ਮ ਆਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇ-ਲਾ-ਜ ਬਾ ਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ9855755107 ਹਾਂਡਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂ-ਟ-ਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ-ਲੀ-ਨ-ਕ ਹੈ ਕੋ ਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰ-ਗ-ਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ

ਇਹਨਾ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾ ਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਦੇ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅ ਦ ਤੁ-ਰਿ-ਆ ਫਿਰਿਆ ਕਰੋ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਸ-ਬ-ਜ਼ੀ-ਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਪਰ ਦਸੀਆਂ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *