ਚੁਟਕੀ ਭਰ ਇਹ ਚੀਜ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਮਿਲਾਕੇ ਪੀਲਓ

ਸੌਂਫ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀ ਲਓ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਰੋਗ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲਗਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਫ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੌਫ ਦੇ ਵਿਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ਅਮ ਆਇਰਨ

ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਫਾਸਫੋਰਸ ਜਿਣਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਅਨੋਖੇ ਚਮਤਕਾਰ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਧਾ-ਪੀਤਾ ਖਾਣਾ ਜਲਦੀ ਹਜਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣ ਘਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸੌਂਫ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹ.ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ,ਇਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੂਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਨਾਲ ਕੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,

ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਉਸ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਦੋ ਚਮਚ ਸੌਂਫ ਪਾਉਣੇ ਹਨ,ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਛਾਣ ਕੇ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ

ਕਿਓਕਿ ਦੁਧ ਨੂੰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *