ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਫੇਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਫੇਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਇ-ਲਾ-ਜ ਜੇਕਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ ਫੇ ਦ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾ-ਈ-ਵੇ-ਟ ਅੰ-ਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰ-ਗ ਦਾ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇ ਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਿ-ਸ਼-ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਸੁ-ਭਾ-ਅ ਚਿ-ੜ-ਚਿ-ੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾ ਰਾ ਦਿਨ ਥਕਾਵਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰ-ਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਦੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾ-ਥ-ਰੂ-ਮ ਦੇ ਲਿ-ਜਾਂ-ਦੀ-ਆਂ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪ ਣੇ ਪ੍ਰਾ-ਈ-ਵੇ-ਟ ਅੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀ-ਟਾ-ਡੀ-ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਲਿ ਟਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢੱ-ਕ-ਣ ਬੀ-ਟਾ-ਡੀ-ਨ ਦਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾ-ਈ-ਵੇ-ਟ ਅੰ-ਗ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾ-ਈ-ਵੇ-ਟ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿ ਚ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਥੈ-ਟਿ-ਕ ਅਤੇ ਆ-ਨ-ਸਾ-ਈ-ਟ ਇੱਕ ਕੱ-ਪ-ੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁ ਸੀਂ ਮੁ-ਲਾ-ਇ-ਮ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰ-ਡ-ਰ-ਗਾ-ਰ-ਮੈਂ-ਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੈ-ਟੀ ਸ-ਸ-ਪੈਂ-ਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾ ਹੀ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਈਟ ਚੀਜ਼ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਡਾਈਟ ਜੀਅ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾ-ਈ-ਵੇ-ਟ ਅੰਗ ਨੂੰ ਪੂ-ਰ-ਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹਵਾ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ ਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਕਰਕੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉ-ਤਾ-ਰ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂ-ਰ-ਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ-ਲ-ਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ-ਰੀ-ਅ-ਲ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋਟਣ ਦੀ ਪੈੜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰ-ਥੈ-ਟਿ-ਕ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪੈ-ਡ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋ-ਟ-ਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪੈ-ਡ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾ-ਈ-ਵੇ-ਟ ਅੰ-ਗ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੈ-ਕ-ਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ-ਪ-ਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰ-ਡ-ਮ ਲਗਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਸੈ-ਕ-ਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *