ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਇਹ 4 ਦਾਣੇ ਮਿਲਾ ਲਓ ਜਿੰਦਿਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਅੰਬਾ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲਦੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹਲਦੀ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋ ਅੰਬਾ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੀਸ

ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਲਦੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾ-ਹੇ-ਵੰ-ਦ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਦੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਵਾ-ਇ-ਰ-ਲ ਐਂ-ਟੀ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਅ-ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਨਰਲ ਨਾਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਚੱਮਚ ਅੰਬਾ

ਹਲਦੀ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵਧਣ ਘਟਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਗ-ਲ-ਤ

ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿ-ਸ਼ੈ-ਲੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਮਰ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬ-ਲੋ-ਕੇ-ਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ-ੜਾ ਵਿੱਚ ਬ-ਲਾ-ਕੇ-ਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਖ਼ੂ-ਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ,ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋ-ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਵਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆ ਆਖਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ

ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਟੁ-ਕ-ੜਿ-ਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵਾਲ

ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂ-ਨ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾ-ਲ-ਤੂ ਪਦਾਰਥ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚਮਚ ਅੰਬਾ ਹਲਦੀ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ,

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਚੱਮਚ ਅੰਬਾਂ ਹਲਦੀ ਇਕ ਗਲਾਸ ਗੁਣਗੁਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋਗੇ।ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋਗੇ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *