ਮਰਦਾਂ ‘ਚ ਖ਼ਰਾਬ ਜਿਨਸੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ 4 ਲੱਛਣ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਮ-ਰ-ਦਾਂ ਖ-ਰਾ-ਬ ਜਿਨਸੀ ਸਿ-ਹ-ਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ,ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ ਰੂ ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋ ਈ ਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵ-ਹਿ-ਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵਰਗੀਆਂ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕਾ ਫੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾ-ਨ-ਸਿ-ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅ ਸ ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈ-ਕ-ਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੇ ਖਿ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀਆਂ ਕ-ਮੀ-ਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਚ ਕ-ਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕ ਰ ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਸ ਰੀ ਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਖੁ-ਰਾ-ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ-ਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱ-ਛ-ਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕ ਈ ਇ-ਨ-ਸਾ-ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾ-ਕ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ

ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਗ਼-ਲ-ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਭੋ-ਜ-ਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਸਰਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕ-ਮੀ-ਆਂ ਆ ਸ ਕ ਦੀ ਆਂ ਹਨ, ਅਰਥ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਦੇ ਅ ਨੁ ਸਾ ਰ ਹੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਯਾ

ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪ ਹਿ ਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਰ ਹੀ ਹੈ ਇੱਛਾ ਵਿਚ ਕ-ਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਕੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ,

ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿ ਮਾ ਗ ਚਿੰ-ਤਾ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੋ-ਗ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋ-ਗ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸੰ-ਤੁ-ਲ-ਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਰਹੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰਹੈ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *