ਇਹ 5 ਪੰਛੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਸੀ ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਹੈ ਭਿਖਾਰੀ ਇਹ 1 ਪੰਛੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਾਮਾਲ

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕੁੱਝ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਉ ਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਮੰਣਦੇ ਹਨ । ਤਾਂ ਆਓ ਜੀ ਤੁਸੀ ਵੀ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹ ਪੰਛੀ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਪੰਛੀ ਅਜਿਹੇ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ।

ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕ ਰ ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਜਾਂ ਛੋਟੀ – ਛੋਟੀ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਘੌਂਸਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਘ ਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਬਰਬਾਦ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ
1 . ਚਮਕਾਦੜ :
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਜੇਕਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾਦੜ ਵੜ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉ ਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਰੀਆਂ , ਮੌ-ਤ ਬਰਬਾਦੀ ਆਪਣਾ ਬਸੇਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ । ਉਥੇ ਹੀ ਅਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾਦੜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰਵਾਰ ਟੁੱਟਕੇ ਬਿਖਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨਹੂਸੀਆਂ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

2 . ਕਾਂ :
ਕਾਂ ਦਾ ਵਾਰ – ਵਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੌਂਸਲਾ ਬਣਾ ਉਣਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਥੇ ਹੀ ਸਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਆ ਦਾ ਆਣਾ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਸ ਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਬੈਠਾ ਵੇਖਣਾ ਕਹੀ ਤੋਂ ਸਮਾਚਾਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ।

3 . ਟਿਟਹਰੀ :
ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਟਹਰੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿ ਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਹੀ ਤੋਂ ਭੁਚਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਟਹਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬੈਠਣਾ ਅੱਛਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

4 . ਉੱਲੂ :
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰ – ਵਾਰ ਉੱਲੂ ਚਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾ ਰ – ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੀਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ – ਦੋ ਵਾ ਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉੱਲੂ ਆ ਉ ਣ ਉੱਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਲੂ ਦਾ ਵਾਰ – ਵਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ । ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨੀ ਚੇ ਦਿਤੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾ ਸ ਫੈਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਪਾਅ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵ ਹਿ ਮ ਨਹੀਂ ਪੈ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਲੇਖ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *