ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ

ਪੰਜ ਸ-ਪ-ਲੀ-ਮੈਂ-ਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ,ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾ-ਈ-ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਤੇਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ

ਜਾਗਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਸਿਕਸ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਲੇ ਡ-ਰਾ-ਈ-ਫ-ਰੂ-ਟ ਮੀਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਛੋ-ਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਸਿਕਸ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ-ਮ-ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਕਿ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੁਕੰਦਰ ਦਾ ਜੂਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਨਾਰ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਡਾ-ਈ-ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ

ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਥੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀਟਾ ਤਿੱਨ ਸੌ ਪੈਂਹਠ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾੳੁਣ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਸਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਿਜਾ

ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ-ਮ-ਰ-ਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵੋਗੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *