ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼-ਹਿ-ਰ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸੱ-ਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡ-ਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਸੱ-ਪ ਡੱਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁ-ਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱ-ਪ ਦੇ ਡੰ-ਗ-ਣ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹੀ ਢੰ-ਗ ਨਾਲ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮ-ਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼-ਹਿ-ਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸ ਕ ਦਾ ਹੈ।ਸੱਪ ਦੇ ਡੰ-ਗ-ਣ ਦੀ ਸੂ-ਰ-ਤ ਵਿਚ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 100 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਘਿਓ ਦੇ ਕੇ ਉਲਟੀ ਕਰਵਾਓ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ 10-15 ਵਾਰ ਉ-ਲ-ਟੀ ਕ ਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼-ਹਿ-ਰ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਲ-ਸ-ਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕੱ-ਟ-ਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼-ਹਿ-ਦ ਚਟਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਦਾ ਡ-ਰ ਨਾ ਰਹੇ।ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਲਸਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਮਿ-ਸ਼-ਰ-ਣ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲ ਗਾ ਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼-ਹਿ-ਦ ਚਟਾ ਲਓ

ਤਾਂ ਕਿ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਦਾ ਡ-ਰ ਨਾ ਰਹੇ।ਮ-ਰੀ-ਜ ਨੂੰ ਖ-ਰ-ਬੂ-ਜੇ ਦੀ ਦਾਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜ਼-ਹਿ-ਰ ਦਾ ਅਸਰ ਜਲਦੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਦਾ ਡ-ਰ ਨਹੀਂ ਰ ਹਿੰ ਦਾ।ਸੋ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੱ-ਪ ਵੀ ਮਾ-ਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇ-ਲਾ-ਜ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱ-ਪ ਦੇ ਕੱ-ਟ-ਣ ਦਾ ਕਈ ਲੋਕ ਟੂ-ਣਾ-ਟੱਪਾ ਜਾਂ ਹ-ਥੌ-ਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼-ਹਿ-ਰੀ-ਲੇ ਸੱ-ਪ ਨੇ ਕੱ-ਟਿ-ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੂ-ਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਟੂ-ਣਿ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਪਵੋ। ਮ-ਰੀ-ਜ਼ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹ-ਸ-ਪ-ਤਾ-ਲ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਕਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਹੋ ਸ ਕੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *