ਇਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨੁਸਖਾ-3 ਦਿਨਾਂ ਚ’ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਚੱਕਦੂ

ਕੋਈ ਵੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੋਵੇ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਹੋਵੇ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ-ਵਾ-ਨੀ ਵਰਗੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹੇਗਾ ਚੁਸਤੀ-ਫ਼ੁਰਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ-ਸ਼-ਮਿ-ਸ਼ ਲੈਣੇ ਹਨ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਫੇਰ ਤਾਂ ਅੱ-ਡੀ-ਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅ-ਖ-ਰੋ-ਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,

ਹਾਲੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਿੰ-ਤਾ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੇ ਲੈਵਲ ਸਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਖਰੋਟ ਅਤੇ ਕਿ-ਸ਼-ਮਿ-ਸ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, 10 ਕਿ-ਸ਼-ਮਿ-ਸ਼ ਦੇ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਅਖਰੋਟ ਤੇ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਕ ਉ-ਬਾ-ਲ ਆਉਣ ਤੱਕ ਹੋਰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਲਈ ਧਾਗੇ

ਵਾਲੀ ਮਿ-ਸ਼-ਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਤੇ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ

ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀਵੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਯਾ-ਦ-ਦਾ-ਸ਼-ਤ ਵਧੇਗੀ, ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੱਡੀਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *