ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ

ਚਿੰ-ਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮ ਰ ਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿ ਨ ਸੀ ਇੱਛਾ ਮਤਲਬ ਸੈ-ਕ-ਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀਆਗਰਾ ਵਰ ਗੀ ਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਸੈ-ਕ-ਸ ਥੈ-ਰੇ-ਪਿ-ਸ-ਟ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈ-ਕ-ਸ ਲਾਈਫ਼ ‘ਚ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਜੜ੍ਹੀ ਬੂਟੀ – ਅ-ਸ਼-ਵ-ਗੰ-ਧਾ।

ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁ-ਰੱ-ਖਿ-ਅ-ਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾ-ੜੇ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਮ-ਰ-ਦਾਂ ਦੀ ਸੈ-ਕ-ਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਲਿੰ-ਗ ਹਾਰਮੋਨ ਟੈ-ਸ-ਟੋ-ਸ-ਟੀ-ਰੋ-ਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਵਾ-ਧਾ – ਜਿ ਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮ ਰ ਦਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈ-ਕ-ਸ ਹਾਰਮੋਨ ਟੈ-ਸ-ਟੋ-ਸ-ਟੀ-ਰੋ-ਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅ ਜਿ ਹੀ ਸ ਥਿ ਤੀ ‘ਚ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਟੈ-ਸ-ਟੋ-ਸ-ਟੀ-ਰੋ-ਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁ-ਕ-ਰਾ-ਣੂ-ਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 167 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ – ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਮ-ਰ-ਦਾਂ ਦੀ ਸੈ-ਕ-ਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੁ-ਕ-ਰਾ-ਣੂ-ਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ‘ਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸ ਮੂ ਹ ਨੂੰ 90 ਦਿ ਨਾਂ ਲਈ ਅ-ਸ਼-ਵ-ਗੰ-ਧਾ ਪੂ-ਰ-ਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰ-ਯੋ-ਗਾ-ਤ-ਮ-ਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਟ੍ਰਾ-ਇ-ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾ ਇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮ-ਰ-ਦਾਂ ਨੂੰ ਅ-ਸ਼-ਵ-ਗੰ-ਧਾ ਪੂਰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁ-ਕ-ਰਾ-ਣੂ-ਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 167 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸੈ-ਕ-ਸ ਡਰਾਈਵ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ – ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ aphrodisiac ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ। ਸ ਦੀ ਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼-ਕ-ਤੀ-ਸ਼ਾ-ਲੀ ਜਿਨਸੀ ਉਤੇਜਕ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਯੁ ਰ ਵੈ ਦਿ ਕ ਅਤੇ ਹਰਬਲ ਐ-ਫ-ਰੋ–ਡਾ-ਈ-ਸੀ-ਕ ਉ-ਤ-ਪਾ-ਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ ਰੀ ਰ ‘ਚ ਨਾ-ਈ-ਟ੍ਰਿ-ਕ ਆ-ਕ-ਸਾ-ਈ-ਡ ਦਾ ਉ-ਤ-ਪਾ-ਦ-ਨ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖੂ-ਨ ਦੇ ਜਣਨ ਅੰ-ਗਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮ ਤ ਲ ਬ ਸੈ-ਕ-ਸ ਡਰਾਈਵ ਯਾ-ਨੀ ਕਾ-ਮੁ-ਕ-ਤਾ ਅਤੇ ਸੰ-ਤੁ-ਸ਼-ਟੀ।

ਤਣਾਅ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੈ – ਤ-ਣਾ-ਅ ਸੈ-ਕ-ਸ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਕ-ਮੀ ਅਤੇ ਜਿ ਨ ਸੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕ-ਮੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਪੌਦਾ ਤ-ਣਾ-ਅ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘ-ਟਾ-ਉ-ਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤ-ਣਾ-ਅ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱ ਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਪੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜੀ-ਆਂ

ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਵਾ-ਹ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨ-ਪੁੰ-ਸ-ਕ-ਤਾ ਆ ਉਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਐ-ਡ-ਰੀ-ਨ-ਲ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਗ੍ਰੰ-ਥੀ-ਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋ-ਰ-ਟੀ-ਸੋ-ਲ, ਤ-ਣਾ-ਅ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਦੀ ਖਪਤ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤ-ਣਾ-ਅ ਤੇ ਕੋ-ਰ-ਟੀ-ਸੋ-ਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ 27 ਪ੍ਰ-ਤੀ-ਸ਼-ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ – ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਪੂਰਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *