ਸਵੇਰ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 25 ਦੇ ਲੱਗੋਗੇ

ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੋ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ,ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਵੀ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਦੋ ਗਲਾਸ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਲਗਾ ਦੇਣੇ ਹਨ

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਿ-ਆ-ਨ-ਕ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤੀ ਚ-ਮ-ਤ-ਕਾ-ਰੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਦੇਖੋਗੇ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨ-ਸਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ

ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੈ,ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੈ,ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੂਫਾਨੀ ਨੁਸਖਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਕਾਨ ਆਲਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇਗਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕ-ਮੀ-ਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਖਾਣ

ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇ-ਮਿ-ਊ-ਨਿ-ਟੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ, ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ, ਨ-ਸਾਂ ਦੀ ਬਲੌਕੇਜ,ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਵਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੁਸਖਾ ਵਰਤੋ ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਲ ਝ-ੜ-ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋਗੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ

ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੀਏ।ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ ਹੈ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਬਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲਿਵਰ ਸਾਫ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਇਰਨ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ-ਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ.ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *