ਭੁੰਨੇ ਛੋਲਿਆਂ ਚ ਮਿਲਾਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ-ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਭੁੰ-ਨੇ ਹੋਏ ਛੋ ਲਿ ਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ ਪੇਟ ਵਧੀਆ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, gas ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤੇ-ਜਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅ ਤੇ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਰੀਰ ਤੁ ਹਾ ਡਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ,

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੋ-ਗਾਂ ਵਿ ਚ ਜ-ਕ-ੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ

ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਅਤੇ ਭੁੰ-ਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਖਾ-ਇ-ਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤੁ ਹਾ ਨੂੰ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ

ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾ-ਮ-ਯਾ-ਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਬਜ਼ ਵ ਰ ਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ-ਜਾ-ਬ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ gas ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਗੁੜ ਅਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱ ਗ ਦੀ ਆਂ ਹਨ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *