ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਦਵਾਈ ਤੇ 1 ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜਨੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ,ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਸਰੀਰ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ

ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਮ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਧੁੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਪਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦ,ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਧੁੱਪ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਠ ਨੌਂ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਵਧੀਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ.ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ.ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਤਲ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਆਰਓ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾਮ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਦਾ ਖੂਹ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੜੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ.

ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ ਕਦੀ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ.ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਐਨਰਜੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀਜੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ.

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *