ਉਲਟਾ ਤੁਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਹੋਣੇ ਇਹ ਫਾਇਦੇ

ਪੁੱਠੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਸਵੇਰੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਾਰਡੀਓ ਕਸਰਤ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿ-ਯ-ਮਿ-ਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਲ ਇੰਡੀਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਦਾ ਅ-ਭਿ-ਆ-ਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸਕ ਵੀ

ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਐ-ਨ-ਰ-ਜੀ ਉਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਤਾ-ਲ-ਮੇ-ਲ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਪੁੱਠਾ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰ-ਤੁ-ਲ-ਨ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ,ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ-ਟ-ਰੈੱ-ਸ ਦੋਸਤੋ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾ-ਲ-ਮੇ-ਲ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ,ਦੋਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸੇ ਪੁੱਠਾ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ

ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੀਹ ਤੋਂ ਤੀਹ ਮਿੰਟ ਪੁੱਠਾ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਤ-ਣਾ-ਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪੁੱਠਾ ਸੈਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੋਵੇਗਾ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਠੀਏ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਪੀ-ੜ-ਤ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੋਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਲਟਾ ਸੈਰ

ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਂ-ਟ-ਲ ਹੈਲਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੀਹ ਤੋਂ ਤੀਹ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਠਾ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈ-ਲ-ਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਠਾ ਚੱਲਣ ਦੇਵੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਾ-ਭ-ਦਾ-ਇ-ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਨਾਲ

ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਮੁ-ੜ-ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਲਟ ਲੱਤ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਦਿ-ਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਰ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋਂ ਕਮਰ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੁੱਠਾ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿ-ਯ-ਮ-ਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਲ ਦੋਸਤੋ ਕਮਰ ਦਰਦ ਪਿੱਠ ਦੇ

ਵਿਚਲੇ ਦਰਦ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਪੁਸਤਕ ਦੋ-ਸ-ਤੋ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੱਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਠਾ ਤੁਰਨ ਦਾ ਅ-ਭਿ-ਆ-ਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿੰ-ਜ-ਣੀ-ਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਧੀਆ ਬਣੇਗਾ,ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *