ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਟੱਕ ਟੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੋਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ 15 ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ

ਕਿੱਕਰ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮ-ਸੂ-ੜੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਗੀਆਂ,ਆਪਸ ਦੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੈ-ਸ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ. ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗ-ਲੇ ਦੀ ਖ-ਰਾ-ਸ਼ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ

ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਚਿ-ਕ-ਨਾ-ਹ-ਟ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ.ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆਵੇਗੀ ਜੋੜ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥਕਾਵਟ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿੱਕਰ ਦੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਦੁ-ਸ਼-ਮ-ਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ

ਨੂੰ ਇਕ ਚਮਚ ਤੱਕ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਗੁਣਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ,ਨਾ-ੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ.ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਚਿ-ਕ-ਨਾ-ਹ-ਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਰੀਸ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ.ਜੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ,ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਚ-ਮ-ਤ-ਕਾ-ਰੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ

ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਦੇਖੋਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਨਰਜੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *