ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ

ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਲੱਡੂ ਤਾਕਤਵਰ ਲੱਡੂ ਕਰੋ ਤਿਆਰ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਦੂ-ਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ-ੜ ਕਰੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ,ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਿ-ਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸੱ-ਮ-ਸਿ-ਆ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਸੱ-ਮ-ਸਿ-ਆ ਲੋਹ ਦੀ ਸੱ-ਮ-ਸਿ-ਆ ਨਾ-ੜਾਂ

ਦੀ ਬ-ਲੌ-ਕੇ-ਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ.ਦੂ-ਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੂ-ਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਸਰਦੀ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੋਵਗਾ ਤੇਜ਼ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤੂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭੁੰ-ਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤੂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿ-ਸ਼-ਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਸੌ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤੂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਭੁੰ-ਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਦੋ ਸੌ ਗਰਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਹਲਕੇ ਭੂਰੇ ਰੰ-ਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਵਜੋਂ ਸੁ-ਮੈ-ਲਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੈਸ ਨੂੰ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਦੋ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮਿ-ਸ਼-ਰੀ ਨੂੰ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿ-ਕ-ਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱ-ਡੂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਲੱਡੂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ,ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚ ਖੂ-ਨ ਗਾੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ੂ-ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ

ਰਹੇਗਾ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਬ-ਲੌ-ਕੇ-ਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ.ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਲਿਵਰ ਕਿਡਨੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾ-ਨ-ਵ-ਰਾਂ ਦੀ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਉਪਰ ਨਵਾਂ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆਵੇਗਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੇ,ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ

ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅੱਜ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁ-ਸ-ਖੇ ਨੂੰ ਅਥਲੀਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬ-ਣਾ-ਉ-ਣਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡਿਓ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨੁਸਖਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *