ਵਰਤੋ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤਕ ਕਰੋਗੇ ਸੰਭੋਗ

ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿੰ-ਗ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਤੇ ਲੰਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਗ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਲੰ-ਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁ-ਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਕ ਵਿੱਚ

ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਗਦ ਕੇ-ਸ-ਰ ਬਾਹੁਬਲੀ ਰੂਮੀ ਮ-ਸ-ਤ-ਕੀ ਅਕਰ ਕਰਾਂ ਕਾਲੀ ਮੂਸਲੀ ਸਫੈਦ ਮੂਸਲੀ.ਸੰਘਾੜੇ ਦੇ ਬੀਜ ਹੈਲੀਓ ਮੂਲੀ ਦੇ ਬੀਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹ-ੜ-ਤਾ-ਲੀ ਅਠਤਾਲੀ ਗ੍ਰਾ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ.ਖੋਪਾ ਗਿਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੌ ਪੱਚੀ ਗ੍ਰਾਮ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ.ਜੈਫਲ ਜਲਵਤਰੀ ਖੁਰਾਸਾਨੀ ਅਜਵਾਇਣ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਹਰੜ੍ਹ.ਬਹੇੜਾ ਆਂਵਲਾ ਪਿਪਲਾ ਮੂਲ ਕੁਟੱਗਨਣ ਦੇ ਬੀਜ ਮਘਾਂ

ਸੁੰਢ ਅਤੇ ਕੇਸਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਈ ਤੇਈ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵਾ ਵ-ੜਿੰ-ਗ ਇਹ ਵੀ ਤੇਈ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੋਚ ਦੇ ਬੀਜ ਧਾਵੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਇਹ ਵੀ ਤੇਈ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ ਗੁੜ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਲੌਂਗ ਤੇਈ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਏਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦੋ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ

ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ,ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਗ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਲੰ-ਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਕ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *