ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਵੀਰਜ਼ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੀ-ਰ-ਜ ਵਧੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁ ਕ ਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ,ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱ ਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਬ-ਚ-ਪ-ਨ ਦੀਆ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ-ਰ-ਜ ਨਾ-ਸ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹੋ ਟੇ ਤੁਸੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅ ਨੁ ਸਾ ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ

ਇਸ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਹ-ਸ-ਤ-ਮੈ-ਥ-ਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ-ਰ-ਜ ਦਾ ਨਾ-ਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁ-ਬਾ-ਰਾ ਸਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ-ਰਾ-ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਆ-ਦ-ਤ ਨੂੰ ਛੱ-ਡ-ਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਤ ਰੀ ਕਿ ਆਂ ਦੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰ-ਘ-ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ-ਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ ਹਿ ਲਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਅ-ਸ਼-ਲੀ-ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਬੰ-ਦ ਕਰਨਾ ਗੰ-ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁ-ਣ-ਨੇ-ਬੰ-ਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿ-ਆ-ਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁ ਹਾ ਡਾ ਮਨ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮ-ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾ-ੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਪਨੀਰ ਮੱਖਣ ਫਲ ਫ-ਰੂ-ਟ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਾਲੇ ਛੋ-ਲਿ-ਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬ-ਦਾ-ਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕ ਰ ਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁ-ਲੇ-ਠੀ ਲੈਣੀ ਹੈ

ਇੱਕ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁ-ਲੱ-ਠੀ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿ-ਉ ਲੈਣਾ,ਕਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱ ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋ-ਸ਼-ਕ ਤੱ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਚਨ ਤੰ-ਤ-ਰ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਵੇਗਾ

ਖਾਧਾ-ਪੀਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹ-ਜ਼-ਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰ-ਟ-ਰੌ-ਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮਾ-ੜੀ-ਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱ-ਡ-ਣੀ-ਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਮਾ-ੜਿ-ਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀਆਂ ਬੰ-ਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਧਿ-ਆ-ਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਊ ਇਸ ਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁ-ਕ-ਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਲ ਗਾ ਤਾ ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *