ਪੇਟ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾ ਲ ਓ ਪੇਟ ਮੋ-ਮ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪਿ-ਗ-ਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੋਟਾਪਾ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਦੀ ਵਿਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱ-ਕੀ-ਆਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਚਮਚ ਅਜਵਾਈਨ ਪਾ ਦੇ ਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ-ੜਾ-ਹੀ ਦੇ

ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁ ਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਫ਼ਾ-ਲ-ਤੂ ਚਰਬੀ ਹੈ ਤੁ ਸੀਂ ਉਸ ਇਸ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬਣੀ ਬੈ-ਲ-ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੇਟ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਤੇ ਪ-ਸੀ-ਨਾ ਆ ਜਾ ਵੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਬਾਹਰ ਨਿ-ਕ-ਲ-ਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦ-ਵਾ-ਈ ਹੈ ਜਿ ਸ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ-ਨੋ-ਵਾ ਬਾ-ਈ-ਓ-ਸ-ਲੀ-ਮ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਲਾਈਨ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਾ ਕ ਰਨਾ ਇਸ ਇਕ ਗੋ-ਲੀ ਸਵੇਰੇ ਵੇਲੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲੈਣੀ ਹੈ,

ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿ ਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤ-ਲੀ-ਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖ ਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਚਰਬੀ ਘਟਾ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਲੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਸ ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੋ-ਟਾ-ਪਾ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *