ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਖ਼ਿਲੇ ਰਹੋਗੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਝ ਧੋਵੋ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗਾ ਖਿ-ੜਿ-ਆ ਰਹੇ ਗਾ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਬੁੱ-ਢੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾ-ਜ਼-ਗੀ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਨ ਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਵਾਨੀ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ,ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਾ-ਜ਼-ਗੀ ਦੇ ਖੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ

ਆਮ ਹੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹ ਨ ਸਾ-ਬ-ਣ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱ-ਪ-ੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖ਼ੁ-ਸ਼-ਕੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਜਿਆਦਾ ਰੌਣ ਕ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਸਰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚਿ-ਹ-ਰਾ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਗ-ਰ-ਮੀ-ਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੂੰ-ਹ ਧੋਣ ਚਾ ਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੂੰ-ਹ ਧੋਤੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸਾਬਣ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਵਰਤਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੈ-ਮਿ-ਕ-ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਖ-ਰਾ-ਬ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾ-ਬ-ਣ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂਰ ਰ-ਗ-ੜ ਰ-ਗ-ੜ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਹ ਲਕੇ ਹਲਕੇ

ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰ-ਗ-ੜ ਰ-ਗ-ੜ ਕੇ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ,ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇ-ਕ-ਅ-ਪ ਕਰਦੇ ਹ ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜ-ਬਾ-ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਖ-ਰਾ-ਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖ ਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕ-ਰੀ-ਮ-ਸ-ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ

ਉਹ ਹੀ ਲੰ-ਗ-ਉ-ਣੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪੋ-ਸ਼-ਕ ਤੱ-ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿ ਆਦਾ ਮੇਕ-ਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਪਸੀਨਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹ ਰੇ ਦੇ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਕਾਪ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋ-ਹ-ਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਨੂੰ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਕ ਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖ-ਰਾ-ਬ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਗਾਉਣੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਸਾ-ਬ-ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਨ ਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀ ਇ-ਸ-ਤ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਅ ਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿ-ਹ-ਰਾ ਹ-ਮੇ-ਸ਼ਾ ਜ-ਵਾ-ਨ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖ-ਰਾ-ਬੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿ ਹਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *