ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 103 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇੜੇ ਨੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਉਠਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਲੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇ ਹ ਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਰਹਿਣੀ ਐਂ ਦੂ-ਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਦੋ ਗਲਾਸ ਪਾ ਣੀ ਦੇ ਪੀ ਲੈਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇ ਤੁ ਹਾ ਡਾ ਪੇਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਗੈ ਸ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿ ਲਿ ਆ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ

ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਿ-ਸ਼ੈ-ਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਬਾ ਹ ਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਰਾ ਤ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਣਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ ਵੇ ਰੇ ਉਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਨਾ ਹੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਫ਼ੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋ ਈ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱ ਖ ਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ ਹਿ ਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ

ਉਸ ਵਿਚ ਮਿੱਠਾ ਨਾ ਪਾਓ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬ ਹੁ ਤ ਜਿਆਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੈ ਲ ਸ਼ੀ ਅ ਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਮਿਲੇਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਉ ਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਮੱਝ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਾਂ ਦੇ

ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁ ਹਾ ਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਣ ਦੇਵੇਗਾ 12 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਜ਼ ਰੂ ਰ ਪੀਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕ ਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਖਾ ਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ ਰੂ ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆ ਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁ ਆ ਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *